Životopis

Meno a priezvisko:

Dátum a miesto narodenia:

Zamestnanie:Vzdelanie:

Členstvo v expertných a profesných skupinách:


Ocenenia:


Vedecko-publikačná činnosť (výber):Iné:

 

Martin Béreš

20. 12. 19xx Prešov

2002 - 2011 Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
Katedra sociálnej práce
Inštitút edukológie a sociálnej práce

1997 - 2002 Prešovská univerzita v Prešove
magisterské štúdium - odbor sociálna práca (s vyznamenaním)

od 2005 - Univerzita Komenského v Bratislave
externý doktorand v odbore sociológia

2008 - International Summer School, Oslo
kurzy - Gender Equality in Nordic Countries (15 kreditov)
          - Norwegian Life and Society (10 kreditov)

Člen Konzultačného výboru Rady vlády Slovenskej republiky pre rodovú rovnosť (2008 - 2010).

Člen Sinobiologickej spoločnosti (2005 - 2010).

Člen Slovenskej sociologickej spoločnosti (od 2008).

Ocenený pamätným listom a cenou dekana Prešovskej univerzity v Prešove udelenými pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (2002).

Laureát krajského ocenenia dobrovoľníctva "Srdce na dlani" (december 2005).


BÉREŠ, Martin. 2010. Koncept hegemonickej maskulinity (R. W. Connell) ako teoreticko-metodologický  rámec rodovo citlivého skúmania medzigeneračných vzťahov. In Múdrosť veku - vek múdrosti (pracovný názov zborníka). Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 15. 01. 2010 v Prešove. V tlači.

BÉREŠ, Martin - BOSÝ, Dávid. 2009. Správa z rodového auditu stredných odborných škôl v rámci projektu CREdu). BOSÁ, Monika -  FILADELFIOVÁ, Jarmila (eds.): Učiteľky a riaditelia. Prešov : EsFem 2009, ISBN 978-80-970309-5-7.

BÉREŠ, Martin. 2008. Odporúčania pre používanie rodovo citlivého
jazyka. In BALOGOVÁ, Beáta et al. 2008. Pokyny na vypracovanie seminárnej, bakalárskej bakalárskej, diplomovej a rigoróznej  práce v študijných odboroch Sociálna práca a Andragogika. Prešov : Pavol Šidelský - AKCENT Print Prešov, s. 26 - 29. ISBN 978-80-89295-08-1.

BÉREŠ, Martin. 2008. Technické aspekty a chyby písomného prejavu. In BALOGOVÁ, Beáta et al. 2008. Pokyny na vypracovanie seminárnej, bakalárskej bakalárskej, diplomovej a rigoróznej  práce v študijných odboroch Sociálna práca a Andragogika. Prešov : Pavol Šidelský - AKCENT Print Prešov, s. 30. ISBN 978-80-89295-08-1.

KONEČNÝ, Stanislav - BALOGOVÁ, Beáta - BÉREŠ, Martin - TOKÁROVÁ, Anna  et al. 2006. Poľsko-slovenský a slovensko-poľský slovník sociálnej práce. Prešov : Filozofická Fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce a andragogiky. 58 s. ISBN 80-969274-4-2.

BÉREŠ, Martin. 2005. Taoizmus, Jin, Jang a súčasný patriarchát. In TOKÁROVÁ, Anna – KREDÁTUS, Jozef – FRK, Vladimír (eds.). 2005. Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 24. a 25. novembra 2004 v Prešove. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 10 (AFPh UP 139/221). Prešov : Grafotlač Prešov. 899 s.  ISBN 80-8068-425-1. EAN 9788080684259. s. 466-486.

Dlhodobá prax v pozícii technického a výkonného redaktora zodpovedného za sadzbu rôznych publikácií (monografie, zborníky, dizertačné práce ...).

Prax v rámci štúdia na vysokej škole (1997 - 2002):
a) Domov dôchodcov (a dôchodkýň) v Prešove (ul. Veselá),
b) Detský domov a osobitná škola internátna v Prešove (ul. Vodárenská),
c) Psychiatrická nemocnica v Prešove,
d) Krajský a okresný úrad práce Prešov,
e) Okresný úrad Prešov, odbor sociálnych vecí,
f) Úsmev ako dar, Prešov.

Ovláda desaťprstovú hmatovú metódu písania na stroji (počítači).