| More

Výučba

Odbor sociálna práca - bakalárske štúdium (SOPb)

1. ročník

- Úvod do štúdia - sylabus
- Všeobecná sociológia I. - sylabus / sylabus (ANDb) - semináre
- Všeobecná sociológia II. - sylabus - semináre
- Proseminár k ročníkovej práci I. - sylabus

2. ročník

- Proseminár k ročníkovej práci II. - sylabus

3. ročník

- Proseminár k bakalárskej práci I. - sylabus
- Proseminár k bakalárskej práci II. - sylabus - sylabus (ŠPZ)
- Trh práce a nezamestnanosť - sylabus


Odbor sociálna práca - magisterské štúdium (SOPm)

1. ročník

- Proseminár k ročníkovej práci a sem. projektu I. - sylabus
- Proseminár k ročníkovej práci a sem. projektu II. - sylabus

2. ročník

- Diplomový seminár

Vedenie a oponovanie bakalárskych a magisterských prác

Sumár
Vedené práce
- 2 + 3 + 5 + 1 + 2 = 13 (MDP); 8 + 5 + 4 + 1 = 18 (BDP); 1 ŠVOUČ; SPOLU 22
Oponované práce -
  3 + 5(+3) + 10 + 4 + 2 + 4 = 31 (MDP); 1 + 5(+3) + 4 = 13
(BDP); 1 ŠVOUČ; SPOLU 35

Práce vedené v roku 2010
Magisterské diplomové práce (spolu 2)
 1. Jágerová, Andrea. Vybrané aspekty soicálnej práce s dlhodobo nezamestnanými mužmi (maskulinitami). Magisterská diplomová práca. Konzultant diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš. Vedúca diplomovej práce - Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2010.
 2. Pataki, Peter. Rómovia a Rómky ako skupina ohrozená nezamestnanosťou a sociálnym vylúčením. Životné stratégie Rómov/iek žijúcich v separovanej lokalite.  Magisterská diplomová práca. Konzultant diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš. Vedúca diplomovej práce - Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2010.

Bakalárske diplomové práce (spolu 8)
 1. Bartošová, Jana. Sociálna práca s gejmi so zameraním sa na adopciu. Konzultant a vedúci bakalárskej diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2010.
 2. Fidesová, Eva. Feminizácia sociálnej práce a gender mainstreaming. Bakalárska diplomová práca. Konzultant a vedúci bakalárskej diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2010.
 3. Gogová, Marcela. Antiopresívna sociálna práca. Bakalárska diplomová práca. Konzultant a vedúci bakalárskej diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2010.
 4. Hrušková, Mária. Bakalárska diplomová práca. Konzultant a vedúci bakalárskej diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2010.
 5. Jergová, Katarína. Feministická inšpirácia v sociálnej práci. Konzultant a vedúci bakalárskej diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2010.
 6. Nižniková, Eva. Bakalárska diplomová práca. Konzultant a vedúci bakalárskej diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2010.
 7. Roháčová Kandrová, Slavomíra. Bakalárska diplomová práca. Konzultant a vedúci bakalárskej diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2010.
 8. Zeleňák, Peter. Bakalárska diplomová práca. Konzultant a vedúci bakalárskej diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2010.

Práce oponované v roku 2010

Magisterské diplomové práce (spolu 3)
 1. Sedláková, Janka. Sociálne poradenstvo pre nezamestnaných. Magisterská diplomová práca. Konzultant diplomovej práce - Mgr. Gizela Brutovská. Vedúca diplomovej práce - Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2010.
 2. Szitásová, Linda. Služby zamestnanosti pre rodičov počas a po rodičovskej dovolenke. Magisterská diplomová práca. Konzultant diplomovej práce - Mgr. Dávid Bosý. Vedúca diplomovej práce - Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2010.
 3. Vargovičová, Mária. Sociálne poradenstvo s nezamestnanými.Magisterská diplomová práca. Konzultant diplomovej práce - Mgr. Gizela Brutovská. Vedúca diplomovej práce - Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2010.

Bakalárske diplomové práce (spolu 1)

 1. Jurčová, Lucia. Vplyv sociálnych stereotypov na vzťah sociálnych pracovníkov a pracovníčok ku klientele. Bakalárska diplomová práca. Konzultant diplomovej práce - Mgr. Monika Bosá, PhD. Vedúca diplomovej práce - Mgr. Monika Bosá, PhD. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2010.Práce vedené v roku 2009
Magisterské diplomové práce (spolu 3)
 1. Kubušová, Beáta. Vybrané možnosti zvýšenia kvality pracovného života žien prostredníctvom sociálnej práce. Diplomová práca. Školiteľ diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš, Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.
 2. Mocková, Iveta. Subjektívna kvalita života manažériek domácnosti s tromi a viac deťmi. Diplomová práca. Školiteľ diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš, Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.
 3. Bobák, Stanislav. Informačná spoločnosť a sociálna práca - systém EURES. Diplomová práca. Školiteľ diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš, Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.

Bakalárske diplomové práce (spolu 5)
 1. Hegedüšová, Žaneta. Feminizmus a sociálna práca. Bakalárska práca. Školiteľ - Mgr. Martin Béreš. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.
 2. Kozelová, Petra. Poradenstvo pre dlhodobo nezamestnaných a nezamestnané na ÚPSVaR. Bakalárska práca. Školiteľ - Mgr. Martin Béreš. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.
 3. Jančo, Vladimír. Nezamestnanosť osôb starších ako 50 rokov v okrese Humenné. Školiteľ - Mgr. Martin Béreš. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.
 4. Nesrsta, Vladimír. Sociálna práca s nezamestnanými - uplatnenie nezamestnaných absolventov stredných škôl na trhu práce v okrese Humenné. Bakalárska práca. Školiteľ - Mgr. Martin Béreš. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.
 5. Teriansky, Milan. Metódy sociálnej práce s dlhodobo nezamestnanými. Bakalárska práca. Školiteľ - Mgr. Martin Béreš. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.

Práca ŠVOUČ v odbore sociálna práca - 3. miesto na katedrovom kole
 1. Pataki, Peter. Dlhodobá nezamestnanosť ako faktor sociálnej exklúzie. Práca ŠVOUČ v odbore sociálna práca. Vedúci práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.

Práce oponované v roku 2009
Magisterské diplomové práce (spolu 5 + 3 v druhom kole oponovania + )
 1. Jevčáková, Magdaléna. Zamestnávateľ ústretový k rodine. Magisterská diplomová práca. Školiteľka diplomovej práce - Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.
 2. Kočišová, Mária. Vybrané problémy pasívnej politiky trhu práce a aktívnej politiky trhu práce vo vzťahu k ... Diplomová práca. Školiteľka a diplomovej práce - Mgr. Gizela Brutovská. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.
 3. Kosťová, Jana. Trávenie voľného času nezamestnanými v okrese Svidník. Diplomová práca. Školiteľka diplomovej práce - Mgr. Gizela Brutovská. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.
 4. Kundrátová, Ivana. Pracovná motivácia sociálnych pracovníkov. Diplomová práca. Školiteľka diplomovej práce - Mgr. Gizela Brutovská. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009
 5. Andraščíková, Jana. Slobodné matky na trhu práce. Magisterská diplomová práca. Školiteľ diplomovej práce - Mgr. Dávid Bosý. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.
 6. Fotta, Igor. Možnosti využitia antiopresívnych prístupov v sociálnej práci so žiadateľmi o azyl. Magisterská diplomová práca. Školiteľka diplomovej práce - Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.
 7. Lőrinczová Eva. Ženy po rodičovskej dovolenke na trhu práce. Školiteľ diplomovej práce - Mgr. Dávid Bosý. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.

Bakalárske diplomové práce (spolu 5 + 3 v druhom kole oponovania)
 1. Bulíková, Zuzana. Slobodné matky na trhu práce. Bakalárska práca. Školiteľ bakalárskej práce - Mgr. Dávid Bosý. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.
 2. Vargová, Katarína. Násilie páchané na ženách. Bakalárska práca. Školiteľka bakalárskej práce - Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.
 3. Potočná, Ivana. Syndróm vyhorenia. Bakalárska práca. Školiteľka bakalárskej práce - PaedDr. Mária Bayerová. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.
 4. Pethoövá, Zuzana. Ženská prostitúcia. Bakalárska práca. Školiteľka bakalárskej práce - Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2009.
 5. Sičáková, Alena. Sociologicko-trestnoprávne aspekty kriminality mládeže. Bakalárska práca. Vedúca bakalárskej práce - Mgr. Gizela Brutovská. Banská Bystrica : Bankovní institut vysoká škola, a. s. Praha, zahraniční vysoká škola Banská Bystrica, Katedra ekonómie a financií.

Práce vedené v roku 2008
Magisterské diplomové práce (5)
 1. Jacková, Emília. Rodové stereotypy v hodnotovom systéme v živote jednotlivca a v živote spoločnosti. Magisterská diplomová práca. Školiteľka diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 2. Kočiško, Lukáš. Informačná gramotnosť študentov a študentiek 5. ročníka denného štúdia odboru andragogika na Prešovskej univerzite v kontexte informačnej spoločnosti. Magisterská diplomová práca. Školiteľ diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 3. Kožlej, Daniel. Informačná spoločnosť a sociálna práca (výzvy a ohrozenia). Magisterská diplomová práca. Školiteľ diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 4. Rohaľ, Marián. Mýty a rodové stereotypy v reklame. Magisterská diplomová práca. Školiteľ diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 5. Oráčová, Jana. Nezamestnanosť a realizácia aktivačnej činnosti v okrese Vranov nad Topľou 2004 - 2007. Magisterská diplomová práca. Školiteľ diplomovej práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.

Bakalárské diplomové práce (4)

 1. Bučková, Anna. Sociálna práca a neúplná rodina postihnutá nezamestnanosťou. Bakalárska práca. Školiteľ bakalárskej práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008 (pokračovanie z RP po Dr. Paukovičovi, CSc.).
 2. Pataki, Peter. Dlhodobá nezamestnanosť ako faktor sociálnej exklúzie. Bakalárska práca. Vedúci práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 3. Rychlíková, Martina. Nezamestnanosť žien a mužov v kontexte sociálnej práce. Pataki, Peter. Dlhodobá nezamestnanosť ako faktor sociálnej exklúzie. Práca ŠVOUČ v odbore sociálna práca. Bakalárska práca. Vedúci práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 4. Teriansky, Milan. Vybrané metódy sociálnej práce s dlhodobo nezamestnanými. Bakalárska práca. Vedúci práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.

Práce oponované v roku 2008
Magisterské diplomové práce (10)
 1. Bartošová, Jana. Sociálna práca v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu a sexuálnej výchovy. Magisterská diplomová práca. Školiteľka diplomovej práce - Mgr. Monika Bosá. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 2. Cisková, Barbora. Mechanizmy sociálnej exklúzie dlhodobo nezamestnaných. Magisterská diplomová práca. Školiteľka diplomovej práce - Mgr. Gizela Brutovská. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 3. Horváthová, Katarína. Mýty a fakty o domácom násilí u sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Magisterská diplomová práca. Školiteľka diplomovej práce - Mgr. Monika Bosá. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008..
 4. Kalafová, Jana. Manželstvo bez stereotypov (projekt na predchádzanie sociálno-patologických javov v manželstve). Magisterská diplomová práca. Školiteľka diplomovej práce - Mgr. Monika Bosá. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 5. Konečná, Alena. Názor stredoškolákov na využitie rodičovskej dovolenky otcami. Magisterská diplomová práca. Školiteľ diplomovej práce - Mgr. Dávid Bosý. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 6. Kulmanová, Jana. Nezamestnanosť a služby zamestnanosti pre zdravotne postihnutých občanov. Magisterská diplomová práca. Školiteľka diplomovej práce - Mgr. Gizela Brutovská. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 7. Šalkovská, Silvia. Situácia slobodných matiek z hľadiska rodových stereotypov. Magisterská diplomová práca. Školiteľ diplomovej práce - Mgr. Dávid Bosý. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 8. Štroncerová, Júlia. Zamestnanosť žien v sabinovskom okrese. Magisterská diplomová práca. Školiteľ diplomovej práce - Mgr. Dávid Bosý. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 9. Tomková, Zuzana. Egalitárne spolužitie a kvalita života. Magisterská diplomová práca. Školiteľka diplomovej práce - Mgr. Dávid Bosý. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 10. Čekan-Zakrevská, Michaela. Rodové stereotypy v súčasnej rodine a možnosti ich dekonštrukcie. Magisterská diplomová práca. Školiteľka diplomovej práce - Mgr. Monika Bosá. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.

Bakalárske diplomové práce (4)

 1. Gubeková, Veronika. Životné stratégie slobodných matiek. Bakalárska práca. Školiteľ bakalárskej práce - Mgr. Dávid Bosý. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 2. Mačatka, Tomáš. Aktívna politika trhu práce (príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača alebo uchádzačky). Bakalárska práca. Školiteľka bakalárskej práce - Mgr. Gizela Brutovská. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 3. Sentivanová, Miroslava. Otcovia na rodičovskej dovolenke. Bakalárska práca. Vedúci práce - Mgr. Dávid Bosý. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.
 4. Szitásová, Linda. Otcovia na rodičovskej dovolenke. Bakalárska práca. Vedúci práce - Mgr. Dávid Bosý. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2008.

Práce vedené v roku 2007
Magisterská diplomová práca (1)
 1. Kručayová, Eva. 2007. Kamarát pre dievča: analýza obrazu ženskosti v časopise Kamarát. Magisterská diplomová práca. Prešov : IEaSP FF PU v Prešove. Školiteľ Mgr. Martin Béreš (v spolupráci s Mgr. Bosou a Mgr. Bosým), oponentka Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc.

Bakalárske diplomová práca (1)
 1. Gmitrová, Jaroslava. Vybrané príčiny nezamestnanosti Rómov a Rómiek na Slovensku. Bakalárska práca. Vedúci práce - Mgr. Martin Béreš. Prešov : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva, 2007.

Práce oponované v roku 2007
Magisterské diplomové práce (4)
 1. Ciprich, Michal. 2007. E-learning v informačnej spoločnosti a na Prešovskej univerzite. Magisterská diplomová práca. Prešov : IEaSP FF PU v Prešove. Školiteľ PhDr. Branislav Frk, oponent Mgr. Martin Béreš.
 2. Jančiová, Martina. 2007. Problematika zosúladenia kariéry a rodiny. Magisterská diplomová práca. Prešov : IEaSP FF PU v Prešove. Školiteľka Prof. PhDr. Anna Tokárová, oponent Mgr. Martin Béreš.
 3. Micheľ, Radoslav. 2007. Voľnočasové aktivity seniorov v domove dôchodcov. Magisterská diplomová práca. Prešov : IEaSP FF PU v Prešove. Školiteľka PhDr. Martina Šoltisová Semešiová, oponent Mgr. Martin Béreš.
 4. Smoľaková, Jaroslava. 2007. Vplyv nezamestnanosti na rodinu. Magisterská diplomová práca. Prešov : IEaSP FF PU v Prešove. Školiteľka Mgr. Denisa Šoltésová, oponent Mgr. Martin Béreš.

Práce oponované v roku 2006
Magisterské diplomové práce (2)
 1. Grácová, Jana. Feministická filozofia v kontextoch domáceho násilia.Magisterská diplomová práca. Školiteľ diplomovej práce - ???. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2005.
 2. Tormová, Miroslava. Ženy vo veku 40 - 50 rokov ako ohrozená skupina na trhu práce. Magisterská diplomová práca. Školiteľ diplomovej práce - ???. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2005.

Práce oponované v roku 2005
Magisterské diplomové práce (4)
 1. Fečíková, Mária. Obraz muža v 21. storočí (stereotypy rodových rolí). Magisterská diplomová práca. Školiteľka diplomovej práce - Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc.. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2005.
 2. Grácová, Jana. Násilie páchané na ženách. Magisterská diplomová práca. Školiteľ diplomovej práce - JUDr. Mgr. Dušan Šlosár. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2005.
 3. Kuriľáková, Katarína. Mýtus krásy a život súčasnej ženy. Magisterská diplomová práca. Školiteľka diplomovej práce - Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2005.
 4. Smekalová, Mária. Rodová rovnosť a gender mainstreaming ako jedna z ciest k jej dosiahnutiu. Magisterská diplomová práca. Školiteľka diplomovej práce - Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. Prešov : FF PU v Prešove, Katedra sociálnej práce, 2005.